Οι πιο κάτω όροι συμμετοχής ισχύουν για το διαγωνισμό “ MARATHON TRADING – STARBALM CYPRUS”που διεξάγεται από το τμήμα Δρομέων ΑΠΟΕΛ, τμήμα μέλος του Σωματείου ΑΠΟΕΛ,  και φιλοξενείται στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης του Instagram.

Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς και σε άλλες προωθητικές ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το τμήμα Δρομέων ΑΠΟΕΛ (‘τον διοργανωτή’), επιτρέπεται σε όλους τους μόνιμους κάτοικους της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των 18 ετών, χρήστες του διαδικτύου, που διατηρούν λογαριασμό (account) στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram, και είναι μέλη του Τμήματος Δρομέων ΑΠΟΕΛ.

Άτομα κάτω των 18 ετών μπορούν να συμμετάσχουν με την συγκατάθεση των νόμιμων κηδεμόνων τους.

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας Scenic Communication Services Ltd, γραφείου υλοποίησης του διαγωνισμού β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας δ) όσοι αποστείλουν περιεχόμενο με ακατάλληλο περιεχόμενο. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα είναι στο σύνολο 2. Κάθε νικητής θα κερδίζει το πιο κάτω πακέτο προϊόντων της Star Balm Cyprus αξίας €35.

  • Starbalm Warm Gel
  • Starbalm Strong Balm (white)
  • Starbalm Warm Spray
  • Starbalm Inhaler
  • Starbalm Roll

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά ή μεταβίβαση του δώρου σε άλλα πρόσωπα.

Συμμετοχή στο διαγωνισμό θα έχουν όσα μέλη του Τμήματος Δρομέων ΑΠΟΕΛ ακολουθήσουν με ακρίβεια τις οδηγίες του διαγωνισμού όπως:

👉FOLLOW τον λογαριασμό @starbalmcyprus στο Instagram

👉TAG τουλάχιστον 3 φίλους

5. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου έγινε ο διαγωνισμός εντός μιας εβδομάδας από την μέρα λήξης του διαγωνισμού. Οι νικητές, θα πρέπει να αποστείλουν με προσωπικό μήνυμα, τα προσωπικά τους στοιχεία για σκοπούς ταυτοποίησης εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης. Επιπρόσθετα, οι νικητές θα πρέπει να παραλάβουν το δώρο τους εντός δύο (2) εβδομάδων. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής για οποιονδήποτε λόγο δεν ανταποκριθεί και (αφού ειδοποιηθεί) δεν παρουσιαστεί στον τόπο και στο χρόνο που θα του υποδειχθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνισμού, ο τυχερός θα θεωρείται ότι έχει απωλέσει οποιοδήποτε δικαίωμα να λάβει το έπαθλο και το τμήμα δρομέων ΑΠΟΕΛ διατηρεί το δικαίωμα είτε να παραχωρήσει το έπαθλο σε επιλαχόντα ή να το διαθέσει διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από την εταιρεία ή εκπρόσωπο αυτής μέσω Instagram.

6. το τμήμα δρομέων ΑΠΟΕΛ διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό από την κλήρωση και από την παράδοση των επάθλων στους νικητές, καθώς και να δημοσιεύσει το όνομα, τη φωτογραφία των νικητών, χωρίς καμία χρέωση.

Αποδεχόμενοι να λάβουν οποιαδήποτε δώρα του Διαγωνισμού, οι νικητές επιτρέπουν στο τμήμα δρομέων ΑΠΟΕΛ να δημοσιοποιήσει το όνομα, την ηλικία και την πόλη διαμονής τους και τα πρόσωπά τους μέσα από προώθηση, δραστηριότητα του Διαγωνισμού μέσω δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Οι νικητές περαιτέρω συμφωνούν ότι θα είναι διαθέσιμοι για να παρευρίσκονται σε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική και/ή δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, των μέσων από το τμήμα δρομέων ΑΠΟΕΛ για τους σκοπούς του Διαγωνισμού εάν και εφόσον τους ζητηθεί.

Άρνηση οποιουδήποτε νικητή να συμμετάσχει ή/και να περιληφθεί το όνομα ή/και η φωτογραφία του ή/και το έπαθλο του σε σχετική δημοσίευση ή άλλη ανακοίνωση ή διαφήμιση, νομιμοποιεί το τμήμα δρομέων ΑΠΟΕΛ να αρνηθεί τη χορήγηση του επάθλου.

7. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπει ο νόμος, το τμήμα δρομέων ΑΠΟΕΛ, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή σε οποιαδήποτε περιουσία που προκύπτει στο σύνολό της ή μερικώς, άμεσα ή έμμεσα, από την παραλαβή, αποδοχή, κατοχή, χρήση ή εσφαλμένη χρήση οποιουδήποτε επάθλου ή/και οποιουδήποτε αγαθού ή/και οποιασδήποτε υπηρεσίας που αποτελούν οποιοδήποτε έπαθλο. Επίσης δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου.

8. το τμήμα δρομέων ΑΠΟΕΛ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων και των δώρου), σε οποιονδήποτε χρόνο χωρίς ειδοποίηση με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Ορών και Κανονισμών.

10. Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό ή με τους Όρους και Κανονισμούς, επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@apoelrunners.com  ή μέσω της ιστοσελίδας μας  https://apoelrunners.com/contact-us/