Υπολογίζεται ότι το 1% του πληθυσμού γεννιέται με δίπτυχη αορτική βαλβίδα. Αυτή η κατάσταση φαίνεται να εμποδίζει την επαρκή σύγκλειση της βαλβίδας με συνέπεια να παρουσιάζει κάποιου βαθμού διαρροή (ανεπάρκεια). Η δίπτυχη μορφολογία σε μεταγενέστερο στάδιο είναι πιθανό να οδηγήσει σε στένωση της βαλβίδας ή και σε διάταση της αορτής. Τα άτομα αυτά εντοπίζονται στις περισσότερες φορές τυχαία όταν διαπιστωθεί φύσημα κατά την κλινική εξέταση.

Οι περισσότεροι από αυτούς, ειδικά οι νεαροί, δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα που να υποδηλώνει ένα καρδιακό πρόβλημα. Μάλιστα ορισμένοι από αυτούς αθλούνται ακόμα και σε υψηλό επίπεδο επιτυγχάνοντας σημαντικές επιδόσεις.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες η απόφαση για χειρουργική επέμβαση στην βαλβίδα καθορίζεται από τον βαθμό επιβάρυνσης που προκαλεί, στοιχείο που συνήθως διαπιστώνεται από το πόσο έχει μεγαλώσει την καρδιά. Αν το μέγεθος της αριστερής κοιλίας κατά την συστολή είναι μεγαλύτερο από 50mm ή αν το κλάσμα εξώθησης είναι >50%, τότε η ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας πιθανότατα χρήζει χειρουργικής επέμβασης.

Η εφαρμογή ωστόσο αυτού του κανόνα σε αθλητές είναι αρκετά δύσκολη. Η άθληση σε ανταγωνιστικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε αγωνίσματα αντοχής, προκαλεί ένα είδος φυσιολογικής προσαρμογής της καρδιάς που σε πολλές περιπτώσεις προκαλεί τέτοια μεγέθυνση που φτάνει στα νούμερα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η όποια λοιπόν απόφαση, είτε για την ανάγκη χειρουργείου ή ακόμα περισσότερο για την δυνατότητα ενός τέτοιου ατόμου να συνεχίσει να αθλείται, γίνεται αρκετά περίπλοκη.

Ενδεχόμενα σε αυτά τα άτομα πρέπει να λαμβάνονται και άλλα στοιχεία υπόψη, όπως η διενέργεια δοκιμασίας μέγιστης κόπωσης για τυχόν εμφάνιση αρρυθμιών ή ακόμα και νεότερες απεικονιστικές μέθοδοι (cardiac MRI, echocardiographic global longitudinal strain).

Η νεότερη προσέγγιση στην ιατρική διαχείριση αθλητών απαγορεύει ρητά την δογματική απαγόρευση άθλησης τους. Ο γιατρός οφείλει να παρουσιάσει σε ένα αθλητή τα δεδομένα μιας παθολογικής κατάστασης και να επεξηγήσει τους σχετικούς κινδύνους. Οφείλει επίσης να παραδεχτεί, όπως και σε αυτή την περίπτωση, ότι η υφιστάμενη επιστημονική γνώση πολλές φορές δεν είναι επαρκής για να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Ακόμα και στο προσεχές μέλλον που αναμένεται η υιοθέτηση γενετικών βιοδεικτών και ακόμα πιο σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων, η απόφαση μεταξύ γιατρού και πάσχοντα αθλητή πρέπει να λαμβάνεται από κοινού.

Σχετική βιβλιογραφία:

Aortic regurgitation in athletes: Pieces of the puzzle we have so far omitted

December 2019: European Journal of Preventive Cardiology

Δρ. Γιάννης Παναγιωτίδης

Διεύθυνση: Κλήμεντος 38, 1061, Λευκωσία,

Τηλ: 22 283138 / 99 102520

Διεύθυνση: Μιχαήλ Ολυμπίου 28, Δάλι, Λευκωσία.

Τηλ: 22 283138 / 99 102520

e-mail: info@panayiotidescardio.com

Web: www.panayiotidescardio.com